คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเมตตา สุขเสาวคนธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเที่ยง บุญก๊อก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง ประดิษฐ์วัฒนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ จันทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ รุ่งอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรุวฒิ ปกรโณดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.พงษ์ภัคดิ์ บัวขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมลพรรณ อินทิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย บัวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกองทอง โพธิ์พุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ อาจองค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์บรรพต ชุติธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ภู่สวรรค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด จันทรคณา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :