มัธยมศึกษาตอนต้น

เสวลักษณ์ กลั่นธูป
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

จันทิชา ราชคฤห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วิทวัส เรือนภู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วิลาวัลย์ ศรีบุศกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

มนเทียร ยุทธรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

อภิญญา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

วิจารีย์ อ่องละออ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โกเมนทร์ อรุณเจริญยิ่ง
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

พรศิริ สายสุจริต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วศินี พิเดช
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เรืองอุไร ช่วยอุระชน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

สมวาสนา สิทธิดำรงการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

พิทยา หังสพฤกษ์
ครู คศ.3

ศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
ครู คศ.3

สุพัตรา เนียมสุวรรณ
ครู คศ.3

ปราโมทย แม่นศร
ครู