มัธยมศึกษาตอนต้น

จิดาภา รังสีสุทธิพร
ครู คศ.4
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น

จันทิชา ราชคฤห์
ครู คศ.2

เสวลักษณ์ กลั่นธูป
ครู คศ.3

กาญจนา พลสงฆ์
ครู คศ.4

วิจารีย์ อ่องละออ
ครู คศ.3

สมวาสนา สิทธิดำรงการ
ครู คศ.3

วศินี พิเดช
ครู คศ.4

อภิญญา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

เรืองอุไร ช่วยอุระชน
ครู คศ.2

โกเมนทร์ อรุณเจริญยิ่ง
พนักงานจ้าง

พิทยา หังสพฤกษ์
ครู คศ.3

ศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
ครู คศ.3

สุพัตรา เนียมสุวรรณ
ครู คศ.3

พิษณุ รัตนเศรณี
ครู คศ.3

มนเทียร ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

นงนุช อินทร์เถื่อน

ศรัณยู อินคีรี