มัธยมศึกษาตอนต้น

เรืองอุไร ช่วยอุระชน
ครู คศ.2
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น

จันทิชา ราชคฤห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วิทวัส เรือนภู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

เสวลักษณ์ กลั่นธูป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

มนเทียร ยุทธรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

อภิญญา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

วิจารีย์ อ่องละออ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โกเมนทร์ อรุณเจริญยิ่ง
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วศินี พิเดช
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

สมวาสนา สิทธิดำรงการ
ครู คศ.3

พิทยา หังสพฤกษ์
ครู คศ.3

ศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
ครู คศ.3

สุพัตรา เนียมสุวรรณ
ครู คศ.3

พรศิริ สายสุจริต

ศรราม วิเชียรปูน