มัธยมศึกษาตอนต้น

เรืองอุไร ช่วยอุระชน
ครู คศ.2
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น

จันทิชา ราชคฤห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วิทวัส เรือนภู่
ครูผู้ช่วย

เสวลักษณ์ กลั่นธูป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

อภิญญา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

มนเทียร ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

วิจารีย์ อ่องละออ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โกเมนทร์ อรุณเจริญยิ่ง
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

วศินี พิเดช
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

สมวาสนา สิทธิดำรงการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กาญจนา พลสงฆ์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

จิดาภา รังสีสุทธิพร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

พิทยา หังสพฤกษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

สุพัตรา เนียมสุวรรณ
ครู คศ.3

นงนุช อินทร์เถื่อน

พิษณุ รัตนเศรณี
ครู คศ.3

ศรัณยู อินคีรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1