ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกาญจนา โลทิม
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวขณิษฐา ทองเสงี่ยม
ครู คศ.3

สรัญญา แปรสนม
พนักงานจ้าง

บุญตา มหาสุชลน์
ครู คศ.3

ทวิวรรณ ฉัตรทอง
ครู คศ.3

วิโรจน์ บุญมาก
ครู คศ.3

พรรณวิภา อินทิม
ครู คศ.2