ประถมศึกษาปีที่ 5

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.4
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5

ศิรินทิพย์ แก้วทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ชนิดา พงษ์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นฤมล กันหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

สมศักดิ์ ฉัตรทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

มณี หว่างพัฒน์
ครู คศ.3

เรวัต สุภรังษี
ครู คศ.3

อำนวย ฟองอ่อน
ครู คศ.3

พรนิภา แก้วฑา
ครูจ้างสอน