ประถมศึกษาปีที่ 5

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.4
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5

ศิรินทิพย์ แก้วทา
ครู คศ.3

ชนิดา พงษ์เจริญ
ครู คศ.1

นฤมล กันหา
ครู คศ.3

สมศักดิ์ ฉัตรทอง
ครู คศ.3

มณี หว่างพัฒน์
ครู คศ.3

เรวัต สุภรังษี
ครู คศ.3

อำนวย ฟองอ่อน
ครู คศ.3

พรนิภา แก้วฑา
ครูจ้างสอน