ประถมศึกษาปีที่ 5

นฤมล กันหา
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5

ศิรินทิพย์ แก้วทา
ครู คศ.3

ชนิดา พงษ์เจริญ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.4

สมศักดิ์ ฉัตรทอง
ครู คศ.3

มณี หว่างพัฒน์
ครู คศ.3

เรวัต สุภรังษี
ครู คศ.3

อำนวย ฟองอ่อน
ครู คศ.3

เบญจมาภรณ์ ดิษฐ์อ่วม
พนักงานจ้าง