ประถมศึกษาปีที่ 5

นฤมล กันหา
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5

ศิรินทิพย์ แก้วทา
ครู คศ.3

ชนิดา พงษ์เจริญ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.4

สมศักดิ์ ฉัตรทอง
ครู คศ.3

มณี หว่างพัฒน์
ครู คศ.3

เรวัต สุภรังษี
ครู คศ.3

อำนวย ฟองอ่อน
ครู คศ.3