ประถมศึกษาปีที่ 4

ชลาลัย ทับทวี
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปานลดา เอกนวพุฒิพันธุ์
พนักงานจ้าง

นิภาพร ก้อนจันเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิจิตรพรรณ ลาภะ
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

พรศิริ จันทร์เชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

อรณี ครุฑโท
ครูจ้างสอน

อากาศ ธรรมปรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4