ประถมศึกษาปีที่ 4

นางวิจิตรพรรณ ลาภะ
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปานลดา เอกนวพุฒิพันธุ์
พนักงานจ้าง

นิภาพร ก้อนจันเทศ
ครู คศ.2

ชลาลัย ทับทวี
ครู คศ.3

อากาศ ธรรมปรีชา
ครู คศ.1

สุจิตรา มีเย็น
ครู คศ.3

พรศิริ จันทร์เชื้อ
ครู คศ.3

ปวรวรรณ หงษ์ฤทัย
พนักงานจ้าง