ประถมศึกษาปีที่ 3

สุมาลี ฟองอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 3

สรียา บุญตา
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา ทับทอง
ครู คศ.3

เสริมศิริ อินจาด
ครู คศ.3

สมคิด จันทะสูน
ครู คศ.2

ปรีชา ทุ่มแก้ว
ครู คศ.3

สงวนทิพย์ เจิมปลั่ง
ครู คศ.4

กรรณิกา ท้าวแก้ว
ครูจ้างสอน