ประถมศึกษาปีที่ 3

ปรีชา ทุ่มแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 3

สรียา บุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

สุมาลี ฟองอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนิตยา ทับทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

กนกวรรณ ใจไหว
ครู