ประถมศึกษาปีที่ 2

ธนิตา อินทมานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 2

เพ็ญทิพย์ จันทร์ศรีวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

พจนีย์ เคนยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

พรศิลป์ พงษ์สำราญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

อัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว
ครู คศ.3

ประภาพร นิยมไทย
ครู

พิสิฐธ์ชัย หังสพฤกษ์

จิราวรรณ พุทธิ