ประถมศึกษาปีที่ 2

เพ็ญทิพย์ จันทร์ศรีวงศ์
ครู คศ.3

พจนีย์ เคนยา
ครู คศ.2

พรศิลป์ พงษ์สำราญ

สงวนทิพย์ เจิมปลั่ง
ครู คศ.4

ธนิตา อินทมานนท์
ครู คศ.2

อัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว
ครู คศ.2