ประถมศึกษาปีที่ 1

กชกร โหรารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 1

นันท์นภัส รักษาอำนาจ
ครู คศ.3

หทัยพัชร พิชญสกุลกาญจน์
ครู คศ.3

ลัคณา เรืองเดชาวิวัฒน์
ครู คศ.3

บุญศิริ ปิ่นม่วง
ครู คศ.1