ประถมศึกษาปีที่ 1

กชกร โหรารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 1

นันท์นภัส รักษาอำนาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

หทัยพัชร พิชญสกุลกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ลัคณา เรืองเดชาวิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

บุญศิริ ปิ่นม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4