ประถมศึกษาปีที่ 1

หทัยพัชร พิชญสกุลกาญจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 1

นันท์นภัส รักษาอำนาจ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

กชกร โหรารัตน์
ครู คศ.1

ลัคณา เรืองเดชาวิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

บุญศิริ ปิ่นม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4