ปฐมวัย

ปภาภรณ์ ทองดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

วันทนา คมวิชาชาญ
ครู คศ.2

ชวิศา รังษีสุทธิพร
พนักงานจ้าง

ศิริรัตน์ สระชุ่ม
ครู คศ.3

มานิตา อุดมรักษ์
ครู คศ.2

สุนันท์ ประสาท

เกวลิน พฤติวรรณ
พนักงานจ้าง