ปฐมวัย

ศิริรัตน์ สระชุ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

วันทนา คมวิชาชาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ชวิศา รังษีสุทธิพร
พนักงานจ้าง

ปภาภรณ์ ทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

มานิตา อุดมรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

สุนันท์ ประสาท

เกวลิน พฤติวรรณ
พนักงานจ้าง