ปฐมวัย

วันทนา คมวิชาชาญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

จันทร์เพ็ญ บุญธรรมรัตน์

ชวิศา รังษีสุทธิพร
พนักงานจ้าง

สมพร ทองมี

น้ำทิพย์ ทองยิ้ม
ครู คศ.1

สิริกร ประสาทเขตรการ
พนักงานจ้าง

ศิริรัตน์ สระชุ่ม
ครู คศ.3

ปภาภรณ์ ทองดี
ครู คศ.1

มานิตา อุดมรักษ์
ครู คศ.1

จรัสศรี เพ็ญสุภา
ครู คศ.1

สุนันท์ ประสาท

เกวลิน พฤติวรรณ
พนักงานจ้าง

เจนนิต้า เรมบูเลท เออร์บาโน