เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรง

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ

                             เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย             นางสมคิด  จันทรคณา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย           2561

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาเป้าหมายที่ต้องการและ          สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                     2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                        3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล                       สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของพนักงานครู ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จำนวน 71 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จำนวน 13 คน ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 6 ชุมชน จำนวน 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ได้แก่  หัวหน้าแผนงานวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้าสายชั้น จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน  การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเป้าหมายที่ต้องการและสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2      วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) แบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม 3) แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล                              สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 4) แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 5) แบบประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาเป้าหมายที่ต้องการและสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนว     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล           สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ดังนี้

  1.1 เป้าหมายที่ต้องการของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง             บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03

    1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.39

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีชื่อว่า “POSDCoC Model” องค์ประกอบของรูปแบบมีดังนี้

              2.1 การวางแผน (Planning)

              2.2 การจัดองค์กร (Organizing)

              2.3 การจัดคนเข้างาน (Staffing)

              2.4 การอำนวยการ (Directing)

              2.5 การประสาน (Coordinaing)

              2.6 การควบคุม (Controlling)

ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) จำนวน 18 คน ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือ              การดำเนินการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร            โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง                    บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความเหมาะสมในระดับดีมาก มีค่าร้อยละ 94.05

4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง                 บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ดังนี้

    4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของพนักงานครู  ในภาพรวมระดับการประเมิน              

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89

    4.2 ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของคู่มือการการดำเนินการ                

ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54

 

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2563,18:58   อ่าน 3451 ครั้ง