เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผอ.สมคิด จันทรคณา
ชื่อเรื่อง           การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ผู้วิจัย            นางสมคิด  จันทรคณา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย          2562
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร        3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ          เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จำนวน 71 คน ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูปฏิบัติการสอน จำนวน      12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการของพนักงานครู  2) แบบประเมินองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ
 
 
 
ผลการวิจัยพบว่า
1.       ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชน   
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล     สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีดังนี้
                1.1 สภาพปัจจุบันองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
1)      องค์ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม  ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
2.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 5 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 9 ครูทุกคนมีอิสระในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.63 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกันใน  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.35 ตามลำดับ
2)      องค์ประกอบทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.38
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 7 ครูร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.61 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 6 ครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และข้อ 10 ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.49 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ข้อ 2 ครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.11 ตามลำดับ
 
 
3)      องค์ประกอบภาวะผู้นำร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 2.30
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 4 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมและข้อเสนอแนะ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.44 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 7 ครูมีอิสระในการกำหนดแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.42 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญในการร่วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.14 ตามลำดับ
4)      องค์ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ย 2.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 2 ครูร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.51 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 3 ครูสร้างเครือข่ายและมีการเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย         มีค่าเฉลี่ย 2.44 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ครูมีการตรวจสอบผลการนำแนวคิดชุมชนแห่ง    การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้และสะท้อนผลเพื่อนำมากำหนดว่าแผนไหนควรใช้ต่อไป แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.07 ตามลำดับ
5)      องค์ประกอบการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 2.37
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 11 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.56 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.51 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 สถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของครู อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.14 ตามลำดับ
             1.2 ความต้องการของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
                    1) องค์ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 10 ครูทุกคนมีความเข้าใจเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.99 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกันในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ
          2) องค์ประกอบทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.89   เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 11         ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน อยู่ในระดับมากที่สุด        มีค่าเฉลี่ย 4.99 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 2 ครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการในการจัดการเรียนรู้         ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับครูเมื่อพบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลำดับ
          3) องค์ประกอบภาวะผู้นำร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84  เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 9 ครูเข้าร่วมและให้ความสำคัญกับการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด    มีค่าเฉลี่ย 4.96 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 6 ครูเป็นผู้นำในการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญในการร่วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ตามลำดับ
          4) องค์ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 7 ครูมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด        มีค่าเฉลี่ย 4.94 ค่าเฉลี่ยรองลงมาที่เท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ครูใช้เทคนิคในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ และข้อ 5 ครูมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ครูสร้างเครือข่ายและมีการเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ
          5) องค์ประกอบการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86        เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และข้อ 9 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.94 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 10 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ ข้อ 1 สถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของครูข้อ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์           การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และข้อ 11 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79  ตามลำดับ
           2. ผลการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้        ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายแนวทางโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าแนวทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แนวทางทีมร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ แนวทางภาวะผู้นำร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แนวทาง     การสนับสนุน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
                   1) องค์ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด           มีค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการทำงานแบบช่วยเหลือกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 5 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมากที่สุด             มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดความรู้และทักษะ   ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลำดับ
                   2) องค์ประกอบทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 7           ครูร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินที่ร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 3 ข้อ คือ ข้อ 1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ปัญหา และมีความพร้อมในรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ข้อ 8 ครูสะท้อนความคิดร่วมกันแบบกัลยาณมิตร และข้อ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับครูเมื่อพบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 ตามลำดับ
                   3) องค์ประกอบภาวะผู้นำร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้ครูมีอิสระทางความคิดในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน และข้อ 5 ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญในการร่วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถที่แตกต่างของแต่ละคนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ตามลำดับ
                   4) องค์ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5. ครูมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 10 ครูมีการวิเคราะห์ การสืบเสาะหาวิธีการที่จะทำให้การจัดการเรียนแก่ผู้เรียนประสบผลสำเร็จสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ครูใช้เทคนิคในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางชาชีพ (PLC)
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามลำดับ
 
 
                   5) องค์ประกอบการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 7 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และข้อ 8 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) และข้อ 10 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติร่วมกันของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และข้อ 6 ผู้บริหารสถานศึกษากำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาเป็นระยะ ๆ อยู่ในระดับมาก     มีค่าเฉลี่ย 4.47 ตามลำดับ
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง      บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 ครูมีความพึงพอใจในการร่วมมือกันหาแนวทางในการออกแบบ     การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 6 ครูมี         ความพึงพอใจในการนำแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ทำให้ครูมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และข้อ 30 ครูมีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ข้อ 22 ครูมีความพึงพอใจในการเปิดใจรับฟังการประเมินจากเพื่อนร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 ตามลำดับ
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,12:48   อ่าน 3502 ครั้ง