เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวิจารีย์ อ่องละออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
งานวิจัยเรื่อง         ผลการใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 ต่อความเข้าใจ
                             ในการอ่านและเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย                    นางวิจารีย์  อ่องละออ
ปีที่วิจัย                 2560      
บทคัดย่อ
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการสอน แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 2 ต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างได้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร     ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม  อย่างง่าย ( Cluster Random Sampling )  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 จำนวน  4  แผน  แบบทดสอบวัด  ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และแบบวัดเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 20 ข้อ เป็นข้อความที่วัดเจตคติ 3 ด้าน  คือ 1)  ด้านประโยชน์  ของการเรียนภาษาอังกฤษ    2) ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ และ 3)  ด้านแรงจูงใจใน  การเรียนภาษาอังกฤษ แบบวัดเจตคติดังกล่าวได้รับการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.91  หลังสิ้นสุดการทดลอง ทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน ( t- test dependent)
 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
  1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 ต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ E1/E2 =  85.49/84.81  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05
  1. เจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 682 ครั้ง