เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

บทคัดย่อ

 

เรื่อง       ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus
              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ชื่อผู้วิจัย   นางอัมพิกา  เปี่ยมสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
                   โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่วิจัย     ปีการศึกษา 2560

               การวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       ผลการเขียนสรุปความ ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 254 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการจับสลาก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6  จำนวน 46 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการทดสอบด้วยค่า t – test dependent วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 ผลการวิจัย
          พบว่า ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/85.52 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรม พบว่า ทุกชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus จากเนื้อเพลง  มีประสิทธิภาพ  85.56/86.37 ชุดที่ 2 เรื่องชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus จากนิทาน  มีประสิทธิภาพ  84.44/85.10 ชุดที่ 3 เรื่อง ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus จากสารคดี  มีประสิทธิภาพ 83.75/84.80 ชุดที่ 4 เรื่องชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus จากบทความ  มี 85.97/85.20  ชุดที่ 5 เรื่อง ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus จากเรื่องสั้น  มีประสิทธิภาพ 85.28/85.78  ชุดที่ 6 เรื่องชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus  จากบทร้อยกรอง มีประสิทธิภาพ  83.47/85.88 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการเขียนสรุปความ ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์    และการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28

 
 

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 822 ครั้ง