เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวันทนา คมวิชาชาญ ระดับชั้นปฐมวัย
ชื่อเรื่อง :         การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับ
                       นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)
                       โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร
ผู้วิจัย   :          นางสาววันทนา  คมวิชาชาญ
 
บทคัดย่อ
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 (อายุ 4 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนการทดสอบตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 24 คน ระยะเวลาที่ใช้ วันละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสิติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 4 ปี) จำนวน 15 แผน 2) แบบทดสอบวัดความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 4ปี) จำนวน 22 ข้อ รูปแบบของการวิจัยแบบ One shot case study และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการวิจัยพบว่า
           1. แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสิติปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 4 ปี) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( =4.56,S.D.=0.09)   
           2.ผลการทดสอบวัดความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)จำนวนทั้งหมด 24 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 มีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และมีคะแนนการทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ 20.88 คิดเป็นร้อยละ 87.01 ซึ่งผลการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 416 ครั้ง