เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุมาลี ฟองอ่อน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง    :            รายงานผลการใช้สื่อประสม เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน :           นางสุมาลี  ฟองอ่อน

ปีการศึกษา :        2559

 

บทคัดย่อ

                การใช้สื่อประสม เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ  (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อประสม เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช้สื่อประสม   เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม

ศึกษาปีที่  3  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อประสม  

เรื่อง การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล   2  วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา  2559จำนวน 119 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาล  2  

วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   (1) สื่อประสม เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที(t-test Dependent)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์

คือ 83.24/82.97

                   2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสม

เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                   3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ใช้สื่อประสม เรื่อง การอ่าน

คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 813 ครั้ง