เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุมาลี ฟองอ่อน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง       : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาพาเพลิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                     ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย          :   นางสุมาลี  ฟองอ่อน

ปีการศึกษา :  2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ  ( 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (2) เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และ  (3)  เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษา

พาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยมีขั้นตอน

ในการวิจัย  ขั้นตอน  คือ

 ขั้นตอนที่  1  การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ซึ่งตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5  ท่าน  ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  

3  คน เพื่อตรวจสอบการสื่อสารของภาษา เนื้อหาและเวลาที่ใช้  นอกจากนั้น หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กับนักเรียนกลุ่มเล็ก  จำนวน  9  คน  ตามเกณฑ์  80/80  และนำไปทดลองใช้อีกครั้งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  30  คน  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  จำนวน  8  เรื่อง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

โรงเรียนเทศบาล  2 วัดชัยมงคล  สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  28  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาพาเพลิน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที  (t-test)

                   ขั้นตอนที่  3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดชัยมงคล  สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก  อำเภอ

บางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  28 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย คือ แบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      เรื่อง  ภาษาพาเพลิน   มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์  คือ  83.13/82.50

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

เรื่อง  ภาษาพาเพลิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนแตกต่างจากคะแนนสอบก่อนเรียน       

                   3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  เรื่อง ภาษาพาเพลิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่  3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรื่อง ภาษาพาเพลิน  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 654 ครั้ง