เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระพระพุทธศาสนา  เรื่อง  ชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุข 

                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้รายงาน                อัจฉราวรรณ์  ใจยะเขียว

ปีการศึกษา            2557

 

บทคัดย่อ

               รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระพระพุทธศาสนา  เรื่อง  ชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา                  (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์  80 / 80   (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียน  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  โดยมีประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดชัยมงคล  กองการศึกษา  เทศบาลเมือง บางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร จำนวน  4  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  133  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล  2 วัดชัยมงคล   กองการศึกษา        เทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร จำนวน  28  คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก    ซึ่งเป็นชั้นที่ผู้รายงานทำการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  (1)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระพระพุทธศาสนา                    เรื่อง  ชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  7  เล่ม   (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ     (3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประเด็นการประเมิน   จำนวน  10  ข้อ   มีประเด็นการประเมินจำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

                1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระพระพุทธศาสนา  เรื่อง  ชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  90.46/87.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80/80

                2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่   2  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุข 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X= 4.53, SD = 0.49)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 675 ครั้ง