ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติดสำรองการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
          ตามที่โรงเรียนได้ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ซึ่งได้จัดดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ติดสำรองในการสอบคัดเลือกได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล โรงเรียน
1 เด็กหญิงอัมธิกา  ฉิมคง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
2 เด็กชายสุรขดี  สุขเจริญ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
3 เด็กชายเสกสิทธิ์  ศรีดี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
4 เด็กชายวรวรรธน์  จุลพันธ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
5 เด็กหญิงกานต์สิรี  โคกเทียน โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
6 เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณชิต วัดปากบ่อ
7 เด็กชายเจษฎากร  ศรีดี ลำสนุ่น จ.ปทุมธานี
8 เด็กชายรักชาติ  ไชยสุริยงค์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
9 เด็กชายธนกร  เทียนมี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
10 เด็กชายนิติพัฒน์  ละดาวัลย์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
11 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญสอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
12 เด็กหญิงปิยพร  พ่วงอยู่ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
13 เด็กชายพรภวิษย์  วงษ์โท โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
14 เด็กชายวรากรณ์  พันทับ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
15 เด็กชายชนะพร  สังวาลวงษ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 เด็กชายธนการ  กลั่นประเสริฐ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
17 เด็กหญิงศศิวิมล  แตงอ่อน บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
18 เด็กหญิงลักษิกา  อภัยพัฒน์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
19 เด็กหญิงพีระดา  ทองมนต์ โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
20 เด็กหญิงอทิชา  สุขเอม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
21 เด็กหญิงจรินพร  ก้อนแก้ว เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว  และมอบตัว  
 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ภายในเวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ  อาคารเอนกประสงค์ ของโรงเรียน  พร้อมหลักฐานดังนี้
1.    สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา และมารดา)
2.    ปพ.1  ฉบับจริงและถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ
3.    บัตรสุขภาพนักเรียน (ถ้ามี)
4.    เงินค่าประกันของเสียหาย  จำนวน 300 บาท
5.    เงินค่าประกันอุบัติเหตุ  จำนวน 180 บาท
6.    ค่าคู่มือนักเรียน 10 บาท และค่าบัตรนักเรียน 10 บาท
7.    สำเนาผลการตรวจกรุ๊ปเลือด
8.    รูปถ่าย  1"  1  รูป
9.    หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ,สูติบัตร (ถ้ามี)
 
           หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและผู้ปกครองมารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562      
         
 
 
                                                                  ( นางสมคิด   จันทรคณา )
                                                                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 687 ครั้ง