ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
          ตามที่โรงเรียนได้ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ซึ่งได้จัดดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2
วัดชัยมงคล ดังต่อไปนี้

 
สอบได้
ลำดับที่
ชื่อ – ชื่อสกุล โรงเรียน
1 เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
2 เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
3 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
4 เด็กหญิงนฤดล  ฤาศักดิ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
5 เด็กหญิงดมิสา  เหลี่ยมแฉ่ง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
6 เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็ญนคร เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
7 เด็กชายชวนากร  ช่วยอุระชน อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
8 เด็กชายสมสกุล  พุ่มสง่า เทศบาล 1 บางมูลนาก
9 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรสิน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
10 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเรือง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
11 เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
11 เด็กหญิงรักเกล้า  สุขเอม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
11 เด็กหญิงนวินดา  จุ้ยแจ่ม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
14 เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
14 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 เด็กหญิงนันน์นภัส  วิชาพร เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
18 เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
18 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
20 เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
21 เด็กหญิงสกุลธิดา  ศรีสุข เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
22 เด็กชายฐปณกร  กลั่นนุช เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
22 เด็กหญิงศรุตา  โตเทศ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
24 เด็กหญิงอังคณา  คำมี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
24 เด็กชายภาคิน  เพชรนา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
24 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมประสงค์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
27 เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
28 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ยศมา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
29 เด็กหญิงญาณิศา  บุญโชติ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
29 เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
31 เด็กชายเกียรติมนัส  จันทร์แป้น เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
32 เด็กชายกานต์ราวี  บัวโพธิ์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
33 เด็กชายอรรธพล  บุญโต เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
33 เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
33 เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
36 เด็กหญิงนฐกร  คำแฝง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
37 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัญญามี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
37 เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทับ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
39 เด็กหญิงกุลณัฐ  โตคูณ โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
39 เด็กหญิงมุขสุดา  แป้นชาวนา วัดผาสุกมณีจักร
41 เด็กชายพีรกานต์  ช้างทอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
41 เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
43 เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
43 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขำเกิด เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
43 เด็กหญิงนิชา  ศรีพึ่งจั่น เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
43 เด็กชายปณุสรณ์  พูนเพิ่ม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
47 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
47 เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
49 เด็กชายกนกพล  ชมจา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
49 เด็กชายภีรพัฒน์  แจ่มจำรัส เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
49 เด็กหญิงนิรดา  ขวัญเถื่อน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
49 เด็กชายสหภาพ  เปี่ยมอ่อน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
49 เด็กหญิงวาสิตา  พุ่มเรือง โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
54 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิเงิน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
55 เด็กหญิงโมริน  พรมดี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
55 เด็กหญิงสิริยากร  สำแดงเดช โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
57 เด็กหญิงสิรามล  เอี่ยมนุ่ม วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
58 เด็กหญิงอรัชพร  อุ่นใจ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
58 เด็กหญิงลลิตา  งามล้วน โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
60 เด็กชายอิทธิพล  วงศ์เขียว เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
60 เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
60 เด็กชายรณชัย  มาตย์เฮือง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
60 เด็กหญิงอรณิชา  สารไสยา เทศบาล 1 บางมูลนาก
64 เด็กหญิงณัฐพร  พิศอ่อน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
65 เด็กหญิงวริศรา  รอดเรือง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
66 เด็กชายกรกฎ  ปลัดสูงเนิน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
66 เด็กหญิงอนัญพร  จีนปั้น เทศบาล 1 บางมูลนาก
68 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นนารี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
68 เด็กชายชิติพัทธ์  จงผึ้ง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
68 เด็กหญิงชมพูนุช  อยู่สำเภาทอง โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
67 เด็กชายพงศภัค  กุลบุตร โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
72 เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
72 เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
72 เด็กหญิงเบญจรักษ์  พระวิสัตย์ โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
75 เด็กหญิงภัทราพร  พุกสุข เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
75 เด็กชายฟ้าใส   สีแดง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
75 เด็กชายผลิตโชค  เข็มทอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
78 เด็กหญิงสิริรัตน์  สอนสุภาพ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
78 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สอน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
78 เด็กชายอัครวินทร์  ล้อนิคม โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
81 เด็กหญิงวรวรรณ  สุดนุ่ม โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
82 เด็กชายกฤติกร  จันทร์กอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
82 เด็กหญิงยลดา  บัวทอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
84 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมปูน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
84 เด็กชายวรภัทร  สุขรักษ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
86 เด็กชายอนุภัทร  พึงไชย เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
86 เด็กชายกานต์พิพัฒน์  แสงจันทร์ เทศบาล 1 บางมูลนาก
88 เด็กหญิงกมลพรรณ  พิมพ์เสนา เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
89 เด็กหญิงกนกพร  แย้มแสง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
89 เด็กชายศุภมิตร  หมื่นยุทธ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
91 เด็กชายภีมพล  ชัยโย เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
92 เด็กชายวันธงชัย  พรมจีน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
92 เด็กชายภักดี  วิเชียรปูน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
92 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเลิศ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
92 เด็กหญิงปนัสยา  เกิดเกตุ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
92 เด็กชายปภังกร  หงส์ทอง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
97 เด็กหญิงชญาพรรณ  เอี่ยมซิ้ว เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
97 เด็กชายศรายุทธ  โคกศิริ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
97 เด็กหญิงวรรณนิศา  สุริวงษ์เอี่ยม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
100 เด็กหญิงศลิษา  ส่งพุ่ม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
100 เด็กหญิงมัณยาภา  ศรีนาม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
100 เด็กหญิงปนัดดา  สอนแก้ว เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
100 เด็กหญิงธนภรณ์  ช่างวิไล เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
100 เด็กหญิงพุทธรักษ์ษา  ศรีสุวรรณ์ โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
105 เด็กหญิงปณิตา  สนสกุล เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
106 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เชื้อ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
107 เด็กชายณัฐปพน  สีงาม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
107 เด็กหญิงญาดา  ประชารัตน์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
107 เด็กชายธนธรณ์  แสนล้อม โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
110 เด็กหญิงศิราวรรณ  ชื่นโพธิ์ใช้ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
110 เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีรักษ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
110 เด็กชายขจรพงษ์  มากสงศ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
110 เด็กหญิงณัฐธิดา  สินกำแพง เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
110 เด็กชายศุภกร  จุ้ยงาม เทศบาล 1 บางมูลนาก
115 เด็กหญิงสุชานานาฎ  ศรีดี บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
116 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองเสงี่ยม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
116 เด็กชายกาจพล  รอดปิ่นทอง โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
118 เด็กหญิงภัคจิรา  เสนานุช โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา"
119 เด็กชายศิรวัฒน์  สุดนุ่ม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
120 เด็กชายกฤตภาส  พึ่งสวัสดิ์ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
120 เด็กชายไชยพัฒน์  จำนงค์ศรี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
120 เด็กหญิงจิราภัชร  ส่ายพุฒ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
120 เด็กชายเกษมสันต์  ทองแผ่น บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
 
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว  และมอบตัว  
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ภายในเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ  อาคารเอนกประสงค์ ของโรงเรียน  พร้อมหลักฐานดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา และมารดา)
  2. ปพ.1  ฉบับจริงและถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรสุขภาพนักเรียน (ถ้ามี)
  4. เงินค่าประกันของเสียหาย  จำนวน 300 บาท
  5. เงินค่าประกันอุบัติเหตุ  จำนวน 180 บาท
  6. ค่าคู่มือนักเรียน 10 บาท และค่าบัตรนักเรียน 10 บาท
  7. สำเนาผลการตรวจกรุ๊ปเลือด
  8. รูปถ่าย  1"  1  รูป
  9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ,สูติบัตร (ถ้ามี)
 
           หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและผู้ปกครองมารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562      
         
 
 
                                                                  ( นางสมคิด   จันทรคณา )
                                                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา
         

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 903 ครั้ง