ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ระดับชั้นปฐมวัย (ศพด.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล)

          รับนักเรียนอายุ 2 ขวบ  เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16  พฤษภาคม 2560

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

          รับนักเรียนอายุ 3 ขวบ  เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

          รับนักเรียนอายุ 4 ขวบ  เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

          รับนักเรียนอายุ 5 ขวบ  เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557

หลักฐานการรับสมัคร

1.     สำเนาสูติบัตรนักเรียน                               จำนวน         1  ฉบับ

2.     สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเขตเทศบาล)                   จำนวน         1  ฉบับ

3.     สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา          อย่างละ       1  ฉบับ

4.     สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา            อย่างละ       1  ฉบับ

5.     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)        จำนวน         1  ฉบับ

6.     สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ถ่ายเอกสารหน้าที่หยอดวัคซีน) จำนวน 1 ฉบับ

7.     รูปถ่าย 1 นิ้ว                                            จำนวน         3  รูป

8.     เงินค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน              

8.1 ค่าอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา     เป็นเงิน        ฟรี     บาท

8.2 ค่าแบบฝึกทักษะตลอดปีการศึกษา      เป็นเงิน        300    บาท

8.3 ค่าเครื่องนอน                                     เป็นเงิน        350    บาท

8.4 ค่าชุดพละ                                         เป็นเงิน        350    บาท

8.5 ค่าประกันชีวิต                                    เป็นเงิน        150    บาท

                                                              รวม           1,150 บาท

 

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,17:59   อ่าน 1020 ครั้ง