ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2561
 
1. รับสมัครตั้งแต่   วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
2. สอบข้อเขียน     วันที่ 16  มีนาคม  2561
3. ประกาศผลสอบ วันที่ 19  มีนาคม  2561
4. มอบตัว              วันที่   6  เมษายน 2561
 
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่
     ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน 
    อย่างละ 1 ชุด
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
    ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 248 ครั้ง