ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติดสำรองการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 2560

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


     ตามที่โรงเรียนได้ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน ซึ่งได้จัดดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ติดสำรองในการสอบคัดเลือกได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อชื่อสกุล

โรงเรียน

1

เด็กชายกฤตภาส  ศรีนวน

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

2

เด็กชายกิตติธัช  ทองสัมฤทธิ์

บ้านท่าบัวรัฐประชานุเคราะห์

3

เด็กหญิงชนาภา  พันพร

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

4

เด็กชายกรกฎ  แก้วหานาม

เทศบาล 1 บางมูลนาก

5

เด็กชายภาณรินทร์ ปัตมพรม

วัดใหม่ดงเจริญ

6

เด็กชายอนุพงศ์  ยอดสง่า

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

7

เด็กชายอธิป  ศรีเมืองปูน

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

8

เด็กชายวีรพงศ์  สุ่มมาตร

บ้านท่าบัวรัฐประชานุเคราะห์

9

เด็กชายธนพล  ปารสีมี

โถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราะห์วิทยา

10

เด็กชายดนัย  อ่องเภา

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

11

เด็กหญิงคัทลียา  แสงโสภา

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

12

เด็กชายชยากร  ฤกษนันทน์

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

13

เด็กหญิงณัฐชยา  วารีเพชร

เทศบาล 1 บางมูลนาก

14

เด็กชายนิติพัทธ์  สีนาก

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

15

เด็กชายธนวัฒน์  ทองพิมพ์

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

16

เด็กชายนิติพงษ์  ขวัญเถื่อน

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

17

เด็กหญิงอัญณุภา  วังผา

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

18

เด็กชายสถิตพร  เจนจบ

บ้านน้อยปรึกอุทิศ

19

เด็กหญิงคณิมา  บุญอยู่

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

20

เด็กชายกิตติธัช  ด้วงทอง

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

21

เด็กชายเทิดศักดิ์  ใจบิดา

ถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราะห์วิทยา

22

เด็กหญิงวริษฐา  น้อยจันทร์

โถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราะห์วิทยา


ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว 
และมอบตัว
  ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ภายในเวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมอาคาร 5 (ลีลาวดี) ของโรงเรียน  พร้อมหลักฐานดังนี้

1.    สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา และมารดา)

2.    ปพ.1  ฉบับจริงและถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ

3.    บัตรสุขภาพนักเรียน (ถ้ามี)

4.    เงินค่าประกันของเสียหาย  จำนวน 300 บาท

5.    เงินค่าประกันอุบัติเหตุ  จำนวน 150 บาท

6.    ค่าคู่มือนักเรียน 30 บาท และค่าบัตรนักเรียน 20 บาท

7.    สำเนาผลการตรวจกรุ๊ปเลือด

8.    รูปถ่าย  1"  1  รูป

9.    หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ,สูติบัตร (ถ้ามี)

 

    หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและผู้ปกครองมารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ..  2560      

         

 

 

                                                                  ( นางสมคิด   จันทรคณา )

                                                                     ผู้อำนวยการสถานศึกษาAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 440 ครั้ง