ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอยู่ โพธิ์เก่า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2487 - 1 สิงหาคม 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ เกษแจ้ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2487 - 30 พฤศจิกายน 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ พรรณประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2487 - 27 ตุลาคม 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายเริงไชย ปานพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ตุลาคม 2490 - 25 พฤษภาคม 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ เกษแจ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2495 - 30 กันยายน 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายกุศล เนียมสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2516 - 14 พฤษภาคม 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมพ์ บัวศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2518 - 30 กันยายน 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธันวาคม 2526 - 3 มกราคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ บรรณศิลป์
ตำแหน่ง : รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2535 - 22 กรกฎาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ บรรณศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2537 - 1 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง สุดทองคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุง เย็นกล่ำ
ตำแหน่ง : รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2546 - 30 มิถุนายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุง เย็นกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณภา รัตนเศรณี
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณภา รัตนเศรณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด จันทรคณา
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด จันทรคณา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน