คณะผู้บริหาร

นางสมคิด จันทรคณา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา