ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

เด็กเล็ก 1
อนุบาล 1

34

3771

อนุบาล 2

34

2559

ประถมศึกษาปีที่ 1

52

3991

ประถมศึกษาปีที่ 2

49

4190

ประถมศึกษาปีที่ 3

60

53113

ประถมศึกษาปีที่ 4

65

72137

ประถมศึกษาปีที่ 5

63

52115

ประถมศึกษาปีที่ 6

65

65130

มัธยมศึกษาปีที่ 1

56

2682

มัธยมศึกษาปีที่ 2

42

3072

มัธยมศึกษาปีที่ 3

41

3475

รวม

561

4741,035
ข้อมูลนักเรียน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

เด็กเล็ก 1

24

26

50

อนุบาล 1

32

22

54

อนุบาล 2

46

32

78

ประถมศึกษาปีที่ 1

44

41

85

ประถมศึกษาปีที่ 2

61

52

113

ประถมศึกษาปีที่ 3

63

74

137

ประถมศึกษาปีที่ 4

67

52

119

ประถมศึกษาปีที่ 5

67

61

128

ประถมศึกษาปีที่ 6

77

41

118

มัธยมศึกษาปีที่ 1

42

32

74

มัธยมศึกษาปีที่ 2

44

34

78

มัธยมศึกษาปีที่ 3

43

39

82

รวม

610

506

1,116

ข้อมูลนักเรียน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

เด็กเล็ก 1

72

44

116

อนุบาล 1

46

38

84

อนุบาล 2

55

56

111

ประถมศึกษาปีที่ 1

63

57

120

ประถมศึกษาปีที่ 2

71

32

103

ประถมศึกษาปีที่ 3

62

33

95

ประถมศึกษาปีที่ 4

61

64

125

ประถมศึกษาปีที่ 5

58

69

127

ประถมศึกษาปีที่ 6

84

42

126

มัธยมศึกษาปีที่ 1

60

42

102

มัธยมศึกษาปีที่ 2

50

56

106

มัธยมศึกษาปีที่ 3

76

52

128

รวม

758

585

1,343