ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ม.ค. 54 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

หน้าอาคาร2 ครูวิโรจน์ บุญมาก
10 ม.ค. 54 ถึง 11 ม.ค. 54 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5,ป6

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคล
03 ก.พ. 54 อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ชั้น ม.3
อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ชั้น ม.3
อาคารลีลาวดี ครูวศินี พิเดช
08 ก.พ. 54 ถึง 12 ก.พ. 54 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันปี 2554
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันปี 2554
ที่จังหวัดแพร่ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2554
อ.เสริมศิริ และลูกเสือ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดแพร่ กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น
28 ก.พ. 54 ถึง 01 มี.ค. 54 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2554
ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 54 ถึง 02 ก.พ. 54 สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2554
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2554
ฝ่ายวิชาการ
10 มี.ค. 54 ถึง 11 ก.พ. 54 สอบปลายปี ชั้นอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
กำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้น อนุบาล เด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2554
ฝ่ายวิชาการ
22 มี.ค. 54 กิจกรรมวันอำลา

อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคล ครูวศินี พิเดช
30 มี.ค. 54 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รายงานตัว และปฐมนิเทศ
รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 และปฐมนิเทศ
อาคารลีลาวดี แต่งกายชุดนักเรียน
25 ก.ค. 54 ถึง 29 ก.ค. 54 วันภาษาไทยแห่งชาติ

อาคารเอนกประสงค์ นางกาญจนา พลสงฆ์
25 ก.ค. 54 ถึง 27 ก.ค. 54 สมศ. ประเมินสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
11 ส.ค. 54 วันแม่แห่งชาติ

อาคารเอนกประสงค์
15 ส.ค. 54 ถึง 21 ส.ค. 54 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

20 ส.ค. 54 คณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา
นางพิทยา หังสพฤกษ์
31 ต.ค. 54 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ย. 54 ถึง 25 พ.ย. 54 แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ครั้งที่ 29 จังหวัดกำแพงเพชร

17 พ.ย. 54 ถึง 20 พ.ย. 54 เทศบาลเมืองบางมูลนากจัดทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย

01 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียน
20 ก.พ. 55 ถึง 24 ก.พ. 55 รับสมัครนักเรียน สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2555
27 ก.พ. 55 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01 มี.ค. 55 ถึง 03 ก.พ. 55 สอบปลายภาคเรียน นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
08 พ.ค. 55 ถึง 10 พ.ค. 55 อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ พนักงานครูเทศบาล 8-10 พ.ค. 2555 ประำจำปี 2555

อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก
16 พ.ค. 55 ถึง 18 พ.ค. 55 รับหนังสือ โครงการเรียนฟรี

16 พ.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555

วิชาการโรงเรียน
27 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน ชั้น ม.1-3

08 ต.ค. 55 ถึง 09 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียน ชั้น เด็กเล็ก - ป.6

วิชาการ
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1

วิชาการ
01 พ.ย. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

07 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2555

26 มี.ค. 56 กิจกรรมวันอำลา

27 มี.ค. 56 รับมอบตัว นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556

16 พ.ค. 56 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
09 ก.ค. 56 ถึง 11 ก.ค. 56 อบรมยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน นักเรียน ม.3
อาคารลีลาวดี เทศบาลเมืองบางมูลนาก
19 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
วัดชัยมงคล นฤมล
30 ก.ค. 56 วันภาษาไทย

30 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

อาคารเอนกประสงค์ นางกาญจนา พลสงฆ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
02 ส.ค. 56 ดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โรงเรียน
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2556
วัดชัยมงคล นฤมล กันหา
12 ส.ค. 56 คณะครูถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ที่หน้าว่าการอำเภอบางมูลนาก
ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
16 ส.ค. 56 ทัศนศึกษาดูงาน วันวิทยาศาสตร์ ไบเทคบางนา และนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร , นครสวรรค์
24 ส.ค. 56 อบรมครู เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร
อาคารลีลาวดี วิจารีย์ อ่องละออ
17 ก.ย. 56 ถึง 18 ก.ย. 56 อบรมบุคลากรแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
อาคารลีลาวดี
26 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 นักเรียนชั้น ม1-ม3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
อาคาร 1
30 ธ.ค. 56 ถึง 01 ม.ค. 57 ปีใหม่

10 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ , เนตรนารี , ยุวกาชาด

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู

19 ม.ค. 57 ถึง 28 ม.ค. 57 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31
กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า ชลเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557
08 ก.พ. 57 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป.6
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ o-net นักเรียนชั้น ม.3
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
03 มี.ค. 57 ถึง 04 มี.ค. 57 นักเรียนชั้น ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
10 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 นักเรียนชั้น อนุบาล - ป.5 สอบวัดผลปลายปี
19 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ Onet ป6 และ ม.3
25 มี.ค. 57 นักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6 รับใบประกาศผลสอบ
27 มี.ค. 57 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 20
01 เม.ย. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 2